Terapeutin vastaanotto

Tarjoan luottamuksellista ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, jonka kesto on yleensä 1-20 kertaa, tämä määritellään aina asiakkaan kanssa, hänen tarpeidensa mukaan. Työskentelyn fokukseen otetaan asiakkaan kanssa sovittu teema, joka voi vaihdella tapaamisten edetessä.

Työskentelyni on maanläheistä ja voimavaralähtöistä, viitekehyksenä toimii antiikin ajan filosofin Epiktetoksen ajatus. “Ei meitä ongelmat häiritse vaan se mitä me ongelmista ajattelemme”.
Tapaamiset toteutuvat pääosin Lapinlahden sairaalassa sijaitsevassa työhuoneessani, mutta tarpeen mukaan tapaaminen voidaan järjestää myös etänä tai ulkona.

Mahdollisia aihealueita

1. masennus- ja ahdistusoireet

2. elämänkriisit/ elämänhallinta

3. uupuminen, myötätuntouupumus

4. muutosvalmennus


5. elämänkriisit, kuten avioero, eläköityminen

6. paniikkioireet ja pelot7. jännittäminen

8. päihdeongelmat ja päihdeongelmaisen omaisen tukeminen9. vuorovaikutus pari- ja perhesuhteissa

10. ADHD/ADD-oireiden kanssa eläminen


11. nuoren itsenäistymisprosessi

12. psykoosioireet ja hypomania

Nepsyvalmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus eli nepsyvalmennus on matalan kynnyksen tukimuoto neuropsykiatrisen diagnoosin omaaville asiakkaille (ADHD, Asperger, Tourette jne) Se auttaa asiakasta arjen sujuvoittamisessa, vuorokausirytmin löytymisessä tai koulutuksen onnistumisessa. Se voi olla perheessä tapahtuvaa valmennusta lapsen kanssa, valmennusta tai ammatillista tukitoimintaa nuorelle, arjen sujuvoittamista sekä toiminnan ja tunnesäätelyn opettelemista aikuiselle.

Valmennus tapahtuu asiakkaan omassa toimintaympäristössä, missä konkreettisesti puretaan arjen solmuja yhdessä, asiakkaan voimavaroja käyttäen ja yhdessä etsien. Tavoitteet ovat konkreettisia ja liittyvät jokapäiväisen elämän vaikeuksiin, esimerkiksi arjenhallintaan, opiskeluun ja ihmissuhteisiin. Valmentaja tukee aktiivisesti tavoitteiden saavuttamista, antaa palautetta suoriutumisesta ja kannustaa uusien toimintatapojen löytämisessä. Asiakkaan motivaatio vaikuttaa valmennuksen tuloksiin ja usein motivaation vahvistaminen on osa valmennusprosessia.

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus tarjoaa mahdollisuuden pohtia luottamuksellisesti työhön liittyviä asioita ammattilaisen kanssa. Se pohjautuu omien vahvuuksien etsimiseen, sillä varmennetaan työhyvinvointia ja estetään uupumusta. Se mahdollistaa ammatillista kasvua ja oman potentiaalin täyttä käyttöönottoa.

Se voi liittyä työelämän taitekohtiin, kuten uusiin työtehtäviin siirtymiseen, eläköitymiseen tai ylenemiseen esimiesasemaan.Yksilötyönohjauksessa tavataan yleensä 3-4 viikon välein ja tunnin kerrallaan. Nämä kaikki on sovittavissa omien tarpeiden mukaan. Yksilötyönohjaus voi kulkea myös ryhmätyönohjauksen rinnalla.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaus on tavoitteellista toimintaa, jossa ryhmä itse määrittelee prosessin aiheet ja kulun. Tavoitteet ja toimintatavat määritellään työskentelyn alussa ja niitä voidaan tarkastella ja muuttaa työskentelyn aikana. Usein ryhmätyönohjauksessa kirkastetaan perustehtävää, opitaan yhteisiä ongelmanratkaisukykyjä, opitaan ratkomaan konfliktitilanteita provosoitumatta, saadaan uusia oivalluksia. ja kehitetään työhön liittyviä työnkulkuja. 

Ryhmä voi muodostua työparista, työtiimistä, saman työpaikan eri yksiköiden työntekijöistä tai osasta työyhteisöä. Ryhmän jäsenet voivat olla myös eri työpaikoista,joita yhdistää ammatillinen piirre. Ryhmätyönohjaus on luottamuksellista ja siten prosessin aikana voidaan tarkastella ryhmän sisällä myös sensitiivisiä aihealueita kuten kiusaamista.

Koulutus-/luennointipalvelut

Mia Selander

Brief therapy and coaching

Mia Selander

Solution-focused brief therapy (SFBT) is a strength-based approach to psychotherapy based on solution-building rather than problem-solving. Unlike other forms of psychotherapy that focus on present problems and past causes, SFBT concentrates on your current circumstances, and future hopes. I am trained also in solution-focused coaching for neurodivengent conditions such as autism or ADHD.

+(358) 40 829 5586

Possible areas of conserns

1. Anxiety, including panic attacks, social anxiety and phobias (fears)

2. Depression and stress-related problems

3. Relationship and family issues

4. Difficulties with working life


5. Adjustment issues due to moving country

6. Chronic health problems and pain


7. Trauma and problems relating to childhood trauma

8. Psychosis and mania


9. Insomnia and sleep problems

10. Substance misuse

11. Grief

VARAA AIKA

Mia Selander

SÄHKÖPOSTI

mia.selander@msvaloa.fi

SOITA

+ (358) 40 829 5586